1
Raport
niezależnego biegłego rewidenta
z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w
zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A.
Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach
Skyline Investment S.A., dalej „spółka” za rok 2021 w zakresie kompletności
zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu
spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie
wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach zawarte w ustawie o ofercie
publicznej. (zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienioną
Dyrektywą (UE) 2017/828, w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego
zaangażowania).
Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o
wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez
nas wniosku dającego racjonalną pewność.
2
Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o
wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim
informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.
Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.
Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą
podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy
ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w
sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze
szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.
Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej
Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki odpowiedzialni
za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim
zawarte.
Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i
utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego
sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych
oszustwem lub błędem.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym
sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji Identyfikacja
kryteriów i opis przedmiotu usługi i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów
niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.
Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych
Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług
Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy
historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej:
„KSUA 3000 (Z)”).
3
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało
przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa
przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka
wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.
Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę
wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania
stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i
odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:
zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w
nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki
wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je
uchwałami Rady Nadzorczej;
ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie
do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o
wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za
przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również
bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie
informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o
wynagrodzeniach zostały ujawnione.
Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone
przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności
zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena
wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem
celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności
4
informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za
poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z
przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych
Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy
badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o
wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację
jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę
do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów
niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki
zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad
etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na
podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i
należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania.
Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla
niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu
Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm
przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne
zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej
KSKJ).
5
Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli
jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami
etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i
regulacyjnymi.
Wniosek
Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanow kwestie opisane powyżej,
dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.
Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych
aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o
ofercie publicznej.
Ograniczenie zastosowania
Niniejszy raport został sporządzony przez BGGM Audyt Sp. z o.o. dla Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i nie powinien być wykorzystywany w
żadnych innych celach.
BGGM Audyt Sp. z o.o. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności
wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu
do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z
odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.
Daniel Mach,
Nr ewid. 12040
Kluczowy biegły rewident,
przeprowadzający badanie w imieniu:
BGGM Audyt Sp. z o.o.
Nr ewid. 3489
Warszawa
Daniel
Mach
Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Mach
Data: 2022.04.27
15:27:30 +02'00'